Forbairt Ghairmiúil Leanúnach Acmhainní do Chleachtóirí

Forbairt Ghairmiúil do Chleachtóirí

Is croíchuspóir de chuid An Chéad 5 é an Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach (CPD) a fheabhsú do gach duine a oibríonn i suíomhanna foghlama agus cúraim na luath-óige agus cúraim leanaí ar aois scoile.

Le linn tréimhse éigeandála an Covid-19 beidh deis ag a lán cleachtóirí dul i mbun gníomhaíochtaí oiliúna nó forbartha ar líne chun cabhrú leo na héilimh dá róil ghairmiúla a chomhlánú.

Sláinte agus Folláine

Thíos faightear acmhainní deartha chun tacaigh leat ceangal le do phost agus chun na dualgais a bhaineann le maoiniú leanúnach foirne ag DCYA, ach tuigimid go gcaitear smaoineamh faoi do shláinte agus folláine féin le linn na tréimhse seo. Tuigtear go bhfuil freagrachtaí cúraim le déanamh ag a lán daoine ag an am seo, agus mar sin iarraimid ort féachaint ar chomhairle an HSE maidir le haire a thabhairt do do shláinte mheabhrach agus maidir le folláine a thacú, atá ar fáil anseo.

Cúrsa a roghnú

Is féidir leat a roghnú an oiread agus is maith leat ón liosta cúrsaí agus acmhainní ar líne saor in aisce thíos atá oiriúnach do do chuid riachtanais forbartha ghairmiúla ar leith. Cuirfimid inneachar nua leis sna laethanta agus seachtainí amach romhainn agus mar sin tar ar ais go minic chun teacht ar acmhainní nua. 

Cleachtóirí

Molaimid duit taifead a choinneáil de na hacmhainní ar líne a bhaineann tú úsáid astu agus na rudaí a fhoghlaimíonn tú uathu. Cabhróidh sé seo leat cuntas a choinneáil ar d’fhorbairt ghairmiúil, agus b’fhéidir go mbeidh do bhainisteoir in ann é a úsáid mar uirlis chun tacú leat. Tá teimpléad curtha ar fáil againn chun cabhrú leis an bpróiseas seo, atá ar fáil anseo.

Bainisteoirí Seirbhísí

Tá deis ann duit féin agus do d’fhoireann bhur gcuid eolais agus scileanna a mhéadú trí dhul i ngleic le Forbairt Ghairmiúil Leanúnach, fad is nach bhfuil sibh ag obair go díreach le leanaí le linn na géarchéime Covid. Taispeánann sé freisin do thiomantas leanúnach d’oiliúint agus d’fhorbairt ghairmiúil i do shuíomh. Chun cabhrú leat gníomhaíochtaí CPD d’fhoireann a phleanáil agus taifead a dhéanamh dóibh, déan an Taifead Seirbhíse um Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach don Bhainisteoir Seirbhíse a íoslódáil agus a úsáid. Ba cheart duit an taifead comhlánaithe a choinneáil i gcomhad toisc gur féidir go mbeadh sé de dhíth le haghaidh seiceáil chomhlíonta. Déan an fhoirm a íoslódáil anseo.

Roghnaigh ceann de na réimsí suime seo a leanas:

An Scéim Náisiúnta Cúraim Leanaí (NCS)

Is é an Scéim Náisiúnta Cúraim Leanaí an chéad teideal reachtúil riamh do thacaíocht airgeadais i gcomhair cúraim leanaí.

Cuireann sé ar bonn córas cothrom agus forásach d'fhóirdheontais uilíocha agus bunaithe ar an ioncam do leanaí suas le 15 bliana d'aois. Foghlaim tuilleadh maidir leis an Scéim Náisiúnta Cúraim ar chainéal youtube na scéime, áit a bhfaighfear a lán físeanna faisnéiseacha.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLV8N_sFKV6LV7GP4ID2jZjxHk6yWUiioh

Treoirlínte maidir le Dearadh Uilíoch

Leagann na treoirlínte seo amach na ceisteanna agus an treoir is tábhachtaí maidir le Dearadh Uilíoch do shuíomhanna Foghlama agus Cúraim na Luath-Óige. Cuireann na treoirlínte ar fáil creat solúbtha um Dhearadh Uilíoch chun cinntiú go bhfuil suíomhanna inrochtana, intuigthe agus éasca le húsáid do gach leanbh, ball foirne, teaghlach agus cuairteoir. Foghlaim tuilleadh anseo.

Luath-Ealaíona na RA (Early Arts UK)

Faightear acmhainní suimiúla saor in aisce ar an suíomh gréasáin seo. Téigh go dtí an rannán ‘Acmhainní’ chun smaointe a fháil maidir le conas réimse eispéireas cruthaitheach a sholáthar d’aoisghrúpaí éagsúla. Sa rannán ‘Taighde’ tá ailt ar thionchar na heispéireas cruthaitheach ar fhorbairt leanaí óga.

An Eagraíocht Hanen

Cuireann Hanen roinnt alt saor in aisce ar fáil do Thuismitheoirí agus d’Oideoirí Luathbhlianta. Féach ar ghníomhaíochtaí spraíúla ag baint úsáid as cur chuige Hanen, agus na hachoimrí ‘Leideanna do Thuismitheoirí’ agus ‘Taighde’.

Barnardos

Cuireann Barnardos a lán acmhainní saor in aisce ar fáil d’oideoirí foghlama agus cúraim na luath-óige agus do thuismitheoirí araon ar an suíomh gréasáin barnardos.ie sa Siopa Ríomhleabhar. Tá roinnt sampla thíos:

PDF - BARNARDOS-mindfulness A3 Poster-ONLINE

PDF - BARNARDOS-Quality School Age Childcare

PDF - BARNARDOS-mindfulness A4 online resource-Booklet-ONLINE

PDF - BARNARDOS-Intro to Schemas-ONLINE

Ríomhleabhar - The Key Person Approach: Positive Relationships with Children in the Early Years
Ríomhleabhar - Community Involvement: A Guide for Early Years Educators
Ríomh-irisleabhar - ChildLinks


Treoirlínte Náisiúnta Cáilíochta do Sheirbhísí Cúraim Leanaí ar Aois Scoile 

Tá an phríomhthreoir maidir le hardchaighdéan i suíomhanna Cúraim Leanaí ar Aois Scoile leagtha amach sna treoirlínte seo.  Tá sé mar aidhm ag na treoirlínte ná seirbhísí agus foireann cúraim leanaí ar aois scoile a chabhrú agus a threorú chun a soláthar ar aois scoile a fhorbairt agus a fheabhsú agus ag an am céanna chun na híoschaighdeáin atá sonraithe sna rialacháin a chomhlíonadh agus a shárú. Cliceáil anseo chun teacht ar breis eolais.