Foghlaim Trí Shúgradh

[I mBéarla]

Is croíghníomhaíocht de chuid An Chéad 5 é Aistear (Creatchuraclam na Luath-Óige) a chur i bhfeidhm.

Tá Aistear deartha chun tacú le tuismitheoirí, cleachtóirí luath-óige agus múinteoirí, agus iad ag pleanáil agus ag cur ar fáil deiseanna foghlama a chuireann le leanaí, agus atá dúshlánacha agus taitneamhacha. Déanann sé cur síos ar na cineálacha foghlama atá tábhachtach do bhabaithe, lapadáin agus leanaí óga.

Is croíghné de chuid An Chéad 5 é an cuimsiú. Tá na gníomhaíochtaí thíos do gach leanbh agus is féidir iad a oiriúnú do gach cumas.  Chun tuilleadh eolais a fháil maidir le tacaíochtaí do leanaí faoi mhíchumas atá ag freastal ar réamhscoil téigh go dtí www.AIM.gov.ie

Baineann 4 théama le hAistear;